webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
21/mai/2022
Iyar 20, 5782

Sign in with Facebook

Religião Judaica

Rezas

Shemá Israel

Shemá Israel Ado-nai Elo-heinu Ado-nai Echad

Baruch shem kevod malchuto leolam vaed

Veahavta et Ado-nai Elo-hecha bechol levavcha uvechol nafshechá uvechol meodechá.
Vehaiu hadevarim haele, asher anochi metzavcha haiom al levavecha.
Veshinantam levanecha vedibarta bam beshivtecha beveitecha uvlechtecha baderech, uvshochbecha uvkumecha
Ukshartam leot al iadecha vahaiu letotafot bein einecha
Uchtavtam al mezuzot beitecha uvishaarecha

Vehaia, im shamoa tishmeu el mitzvotai
asher anochi metsave etchem hayom
leahava et Ado-nai Elo-heichem
ul'ovdo bechol levavchem, uvechol nafshechem,
Venatati metar artzechem beito, yore umalkosh,
veassafta deganecha,
vetiroshecha veyitsharecha.
Venatati eisev besadecha livchemtecha,
veachalta vesavata.
Hishameru lachem pen yifte levavchem, vesartem,
vaavadtem Elohim acheirim, vehishtachavitem lahem.
Vechara af Ado-nai bachem, veatsar et hashamayim,
velo yihye matar, vehaadama lo titen et yevula,
vaavadtem meheira meal haaretz hatova
asher Ado-nai noten lachem.
Vesamtem et devarai ele, al levavchem veal nafshechem,
ukshartem otam leot al yedchem,
vehayu letotafot bein eineichem.
Velimadtem otam et bneichem, ledaber bam
beshivtecha beveitecha, uvlechtecha baderech
uveshochbecha uvkumecha.
Uchtavtam, al mezuzot beitecha, uvishaarecha.
Lemaan yirbu yemeichem, vimei bneichem, al haadama
asher nishba Ado-nai laavoteichem, latet lachem
kimei hashamayim al haaretz.

Vayomer Ado-nai el Moshe leemor:
Daber el bnei Yisrael, veamarta aleichem
veassu lachem tzitzit, al kanfei bigdeihem ledorotam,
venatenu al tzitzit hakanaf petil techelet.
Vehaya lachem tzitzit, uritem oto
uzchartem et col mitzvot Ado-nai, vaassitem otam,
velo taturu acharei levavchem,
veacharei eineichem
asher atem zonim achareihem,
Lemaan tizkeru, vaassitem et col mitzvotai
vihyitem kedoshim leeloheichem.
Ani Ado-nai Elo-heichem,
asher hotzeti etchem meeretz Mitzrayim
lihyot lachem leElo-him;
Ani Ado-nai Elo-heichem... Emet