webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
24/jul/2021
Av 15, 5781

Sign in with Facebook

Shiron - Músicas

Na'ama

Emek choresh sod yilbashu
Shemesh kvar chovkah heharim
Merchavim yachdav ragashu
Mi yordah el hakramim

PIZMON

An telechi
An tasuri l’vadech
Ei darkech yordah
Sapri li Na’ama
Sod li kat, asuach li badad
Laruchot eigal sodi...
Habotzrim shiram yaronah
Bakramim haruach shat

Tziporim afot tzafona
Na’ama shara balat

PIZMON