webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
19/jul/2024
Tamuz 13, 5784

Shiron - Músicas

Ihie TovAni mabit mahachalon
Veze osse li dei atzuv
Haaviv chalaf avar lo

Mi iodea im iashuv
Haleitzan haia lemelech
Hanavi nihia leitzan

Veshachachti et haderech
Aval ani od kan

Vihie tov, ihie tov ken

Lif'amim ani nishbar
Az halaila, o halaila
Itach ani nishar

Ieladim lovshim knafaim
Veafim el hatzava

Veacharei shnataim
hem chozrim lelo tshuvá
Anashim chaim bemetach

Mechapsim sibá linshom
Ubien sin'a le retzach

Medabrim al hashalom

Vihie tov....

Sham lemala bashamaim

Ananaim lomdim lauf
Vaani mabit lemala
Veroe matos chatuf
Memshalá shel gueneralim

Shemachaleket et hanof
Leshelahem veleshelanu
Matai nir'e et hasof

Hine ba nassi Mitzraim

Eich samachti likrato
Piramidot baeinaim
Veshalom bemiktaro
Veamarnu bo nashlima

Venihie cmo achim
Veaz hu amar kadima
Rak tetz'u mehashtachim

Vihie tov...

Ani mabit mehachalon

Lir'ot im col ze amiti
Mabit mehachalon
Umemalmel et tfilati
Od iagur zeev im keves

Venamer iarbutz im gdi
Ach beinataim al tozi'i

Et iadech mikaf iadi

Vihie tov...

Ani mabit mehachalon
Ulaim maguia iom chadash
Cantor: David Broza