webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
19/jul/2024
Tamuz 13, 5784

Shiron - Músicas

Erev BaShuv haeder noher
Bimvo'ot hakfar
Veolech haavak
Mishvilei-afar

Veharchek od tsemed inbalim
Melave et meshech batslalim

Erev ba, erev ba...

Shuv haruach lochesh

Bein gidrot ganim
Uvtsameret habrosh

Kvar namot yonim
Veharchek al ketef hagvaot
Od noshkot, karnaim achronot

Erev ba, erev ba...

Shuv hareved cholem

Chalomot balat
Uforchim kochavim
Bamaron at at

Veharchek, baemek haafel
Melave hatar et bo baleil
Layil rad, layil rad