webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
20/mai/2024
Iyar 12, 5784

Shiron - Músicas

Eretz Israel YafaNa'ara tova yafat einayim
Lanu yesh be'eretz Israel
Ve'yeled tov yerushalaim

Ho mi pilel ho mi milel

Vetorah ora kazu yesh lanu

Vegam hagada umegila
Ve'elohim echad shelanu
Vekol chatan vekol kala

Eretz
Israel yafa
Eretz Israel porachat
At yoshva ba vetzofa

At tzofa ba veporachat

Lanu yesh achai, harim alpaim

Bam na'avu raglei hamevaser
Vegam mal'ach min hashamaim

She'et nafshenu hu shomer

Vechasid ba'ir hazu yesh lanu

Vegam cha'yalot vegam prachim
Vehabrachot kulan shelanu

Vehabsorot vehashvachim

Eretz Israel yafa

Eretz Israel porachat
At yoshva ba vetzofa

At tzofa ba vezorachat

Vehaemek hu kaftor vaperach

Vehahar hu kaftor vaperach
Vehatzafon shlagim vakerach

Vehadaron zahav tahor

Kol hapardesim notnim kan reach

Vehashkediot kulan porchot
Hashemesh kan tamid zoreach

Al mei tuga umenuchot

Eretz Israel yafa

Eretz Israel porachat
At yoshva ba vetzofa

At tzofa ba vezorachat

Gam laparchachim asher beinenu

Yesh makom be'eretz Israel
Min hatzarot shelo aleinu

Ata verak ata go'el

Bekachol lavan munaf hadegel

Vele'yerushalaim kol shirai
Anachnu shuv olim laregel

Ho, shiri am Israel chai

Eretz Israel yafa

Eretz Israel porachat
At yoshva ba vetzofa
At tzofa ba vezorachat