webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
20/mai/2024
Iyar 12, 5784

Shiron - Músicas

Behar HaGilboaYavesh hakayits b'ito b'har hagilboa
Nishar shaul al chanito b'har hagilboa

Rak naar ger imo rak naar mibne amalek
Yavesh vacham yavesh vacham hakayits baemek

Haadama tziva p'chae bakayits baemek
Ulai haya sharav ulai zo haita sha'at shkia ulai shkiat
Zahav kmo vayom b'ota hashaah