webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
13/jun/2024
Sivan 7, 5784

Shiron - Músicas

Mitachat LaShamaim

(Sob o Céu)Banu lecan
Mitachat lashamaim
Shnaim
Cmo zug einaim
Iesh lanu zman
Mitachat lashamaim
Beinataim
Anu od can

At vaani
At vaani
At vaani
Vehamita rehava
Latet ahava

Laila vaiom
Laila vaiom
Laila vaiom
Vehachiuch mitnatzel
Shehu mitatzel

Shneinu echad
Shneinu echad
Shneinu echad
Echad shalem veagol
Shalem vegadol

Boi niten
Boi niten
Boi niten
Ani eten lach latet
Latet li latet lach

Velamrot hapaar
Velamrot hakeev
Ani ohev
Ve ohev...
Cantor: David Broza