webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
20/mai/2024
Iyar 12, 5784

Shiron - Músicas

Anshei HaGueshem

(Homens da chuva)Anshei hageshem lekaftzim im leili
Hem kvar lamdu ech leatzniha et hatzman
Tipot gdolot zolgot mikol leilotechem
Tipot gdolot zolgot
Halelbonam

At merucheket ve'inech roah otam
Hem mekabtzim et chi'iuchaich bigneivah
Umabatech od lo pagash bemabatam
Od lo amart lachem milah tovah

Im ahuvach iafkiruch
Im tachanich otach bigdah
Im leshalom kvar ish otach lo ievarech
Anshei hageshem iachtiruch
Lemalkatam haiechidah
Veiechalku itach et lechem tza'arech
Veiechalku itach et lechem tza'arech

Hodech chogueguet ve'einech zkoka lahem
Anshei hageshem mabitim bach bechemlah
Lu rak iachlu haiu notnim et chaiehem
Lishmor otach mehoni
Oh machalah

Anshei hageshem mamtinim lach bapinah
Nehemanim ketzel savlanim kazman
Vechol iom sheover, kol chodesh kol shanah
Notchim otach lehever
Miftanam

Ke'she ohavaich ishkechu
Ve'chol klavaich invechu Anshei hageshem iashuch el mitachtam
Ve'hem iarimu et roshech
Ve'iamtzu
Et Iehushech

Lechamemech beferurei ahavatam
Lechamemech beferurei ahavatam