webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
16/out/2021
Cheshvan 10, 5782

Sign in with Facebook

Shiron - Músicas

Ani Chayali Meyom LeYom

Ani chayali meyom leyom - mifazeret et yamai laru'ach
Anashim mitchatnim svivi - gam ani rotzah ktzat lanu'ach
Omrim sheha'adama shelanu mistovevet sviv tzira
Eifo hatzir sheli? Lehistovev zeh dvar nora

Lo kol kacha yaffa
Velo bat shesh esrei
Aval yoda'at mashehu
Al ha'olam hazeh

Ve'im hu retzini
Veim hu rak rotzeh
Tmurat mila achat
Eten kol kach harbeh

Po vesham hofiah gever kmo betachanat rakevet nidachat
Mi sheratza bi be'erev-chozer bo im olot hashachar
Omrim shehashemesh shelanu bo'eret kvar milion shana
Kama yechol livor adam-uvesach hakol beshvilma?

Lo kol kacha yaffa
Velo bat shesh esrei
Aval yoda'at mashehu
Al ha'olam hazeh

Ve'im hu retzini
Veim hu rak rotzeh
Tmurat mila achat
Eten kol kach harbeh

Ve'im yosheet li yad
Veim yegid rotzeh
Tmurat me'at me'od
Eten kol kach harbeh


Cantor: Rita