webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
19/jul/2024
Tamuz 13, 5784

Shiron - Músicas

YaldatiRuach banamal homa
Ad lerosh hatoren
Veseerot hadayagim
Ume'al shchafim afim
Bachalon sham na'arah
Etzev be'eineha.

Ahuvech yatza laderech
Lo chazar im bo ha'erev
Ve'itach alma chiveret
Od neshimata otzeret

PIZMON
P'nei malach, hu nashak lach vehalach
P'nei malach, at yaffa kol kach
P'nei malach, hu nashak lach vehalech
P'nei malach, shuv na al tishkach.

Hapanim shebachalon
Kemo temunah baseret
Mesaviv rak sheket has
Uva'ofek od mifras
Vehalev behechaveh
Rak yotze eleha.