webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
20/mai/2024
Iyar 12, 5784

Shiron - Músicas

Shir Al Reishir al rei
al ka'av habshora
shiru al cherev g'vorim
k'aryoit lechamu bigbora
derech hem kelen minsorim
al y'huntan
asher li who ka'ach
ahavti mi'nashim
al tavsheru
ki b'toch ir v'cherec
ha gil ya'alzun banot pelshtayim

tavo kel'la al rosh hahar
al rosh hahar tal hitromot lo yered
gam lo mater gam lo mater
al mut re'i hatov
al hisla'im
al ivnei midronot
cheresh shochvim lehem achi
shemesh krina ovarot a'charonot
cheresh lotpot dimot p'nai
eynai hadlakot
k'shelevet hanar

ner haboer esh tamid
tzar li e'lecha
achi y'hontan
k'mo sh'ba'ato shel dovid
k'mo gam sha'ul
v'kmo banu y'hontan
l'het haish shel yom kasha
kach gam nefel bein
tamrot ha'eson
al hagilboa gam moshe
shabil sh'over
v'odam who midam
elef dorot v'shanim
ech im hakerev od lo tam
od lo tam
lo y'lamdohu banim