webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
16/out/2021
Cheshvan 10, 5782

Sign in with Facebook

Shiron - Músicas

Noladti LaShalom

(Nasci para a Paz)

Ani noladti el ha'manguinot
Ve'el ha'shirim shel kol ha'medinot
Noladti la'lashon ve'gam la'makom
Li'meat le'hamon

She'ioshit iad la'shalom

PIZMON (2x)
Aaaaaaaaaaaaaahhhh...
Ani noladti la'shalom she'rak iaguia

Ani noladti la'shalom she'rak iavo
Ani noladti la'shalom she'rak iofia

Ani rotzá, ani rotzá lihiot kvar bo

Ani noladti el hachalom

Vebo ani roá she'ovot ha'shalom
Noladti laratzon ulaemuná;

Shehine hu iavh
Acharei shloshim shaná

PIZMON

Noladti laumah velashanim alpaim

Shmurah la adamah velah chelkat shamaim
Vehih rohah, tzofah, hineh oleh haiom

Vehashanah iafah
Zoih sh'at shalom

PIZMON