webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
19/jul/2024
Tamuz 13, 5784

Shiron - Músicas

Lu YehiOd yesh mifras lavan ba'ofek
mul anan shachor kaved
Kol shenevakesh - Lu Yehi.

Ve'im bacholonot ha'erev
Or nerot hachag ro'ed -
Kol shenevakesh - Lu Yehi.

Lu Yehi, Lu Yehi, Ana, Lu Yehi
Kol shenevakesh - Lu Yehi.

Ma kol anot ani shomei'a
Kol shofar vekol tupim
Kol shenevakesh lu yehi

Lu tishama betoch kol eileh
Gam tefila achat mipi
Kol shenevakesh lu yehi

Lu yehi...

Betoch sh'chuna ktana mutzelet
Bait kat im gag adom
Kol shenevakesh lu yehi

Zeh sof hakayitz, sof haderech
Ten lahem lashuv halom
Kol shenevakesh lu yehi

Lu yehi...

Ve'im pit'om yizrach mei'ofel
Al rosheinu or kochav
Kol shenevakesh lu yehi

Az ten shalva veten gam ko'ach
Lechol eileh shenohav
Kol shenevakesh - lu yehi

Lu yehi.........