webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
24/jul/2021
Av 15, 5781

Sign in with Facebook

Shiron - Músicas

Gvanim

et shireinu katavnu al petek kachol
af eish lo sha'al l'shem ma
v'et sh'ar hashirim shematzanu bachol
rashamnu bidyo aduma

uvein kol hashirim shechipasnu lashav
gilinu echad b'lavan
v'oto sheme'az ne'lam v'lo shav
ahavnu bein eleph gavan

l'itim k'sheba shuv hachoref lalev
ovrim al paneinu shirim
y'rukim y'rukim kmo sadeh m'lavlev
ba'boker la'or hem chozrim

l'olam lo neda et tzivam hashone
shel kol hashirim ba'olam
ki ha'erev sheba v'eleinu poneh
tzovei'a shachor et kulam.