webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
24/jul/2021
Av 15, 5781

Sign in with Facebook

Shiron - Músicas

Yoya

Kibalti onesh ketzat mugzam
Shaftu oti lamavet
Yashavti al ki sei chashmal
Nifradti meiharaivet

Lu yachalti lefachot
Lehachlif t'hakisaot
Ki omrim b'derech klal
Mishaneh makom mishaneh mazal

Yoya ani shoel
Hei yoya atem onim
Hei yoya ha'im zeh fair
Hei yoya atem lo yodim

Ach sheli asaf bulim
Lachen avad badoar
Haya mechalek t'hamichtavim
Kibel afilu toar

Yom echad pakach hivchin
Sheasaf gam michtavim
Mehagyob m'yad putar
Ki yesh sof l'chol davar

Haya li dod kazeh batlan
Shehitatzel lanuach
Haya holech lanmala
Chozer b'li matzav ruach

Lu hava pachot tipesh
Az vadai yada sheyesh
Gam tosefet lapitgam
Re-ay dracheha va'chacham