webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
30/mai/2020
Sivan 7, 5780

Sign in with Facebook

Shiron - Músicas

Erev Ba

Shuv haeder noher
Bimvo'ot hakfar
Veolech haavak
Mishvilei-afar

Veharchek od tsemed inbalim
Melave et meshech batslalim

Erev ba, erev ba...

Shuv haruach lochesh

Bein gidrot ganim
Uvtsameret habrosh

Kvar namot yonim
Veharchek al ketef hagvaot
Od noshkot, karnaim achronot

Erev ba, erev ba...

Shuv hareved cholem

Chalomot balat
Uforchim kochavim
Bamaron at at

Veharchek, baemek haafel
Melave hatar et bo baleil
Layil rad, layil rad