webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
24/May/2018
Sivan 10, 5778

Sign in with Facebook

Shiron - Músicas

Veshuv Itchem

Veshuv itchem
netze lirot baor
veshuv itchem
nirkod et kol halaila
ki aleichem
ratzinu lachazor

veshuv itchem
im erev nitorer
veshuv itchem nismach kulanu yachad
ul'shirchem nashuv pizmon chozer

veshuv itchem (2)
veshalom aleichem v'aleinu al kulanu
veshuv itchem (2)
anachnu shelachem v'chol hashirim shelanu